Disseny Gnomònic

 

Hem d’imaginar la catedral abans de la seva construcció.

La gnomònica, la ciència que estudia el moviment aparent del Sol al voltant de la volta celeste per al càlcul del temps, va ser també la dissenyadora de la nostra Catedral.

La gnomònica a partir d’uns indicadors o gnòmons, ens marca el temps i sobretot, la direcció nord-sud diàriament.

En el disseny de la quarta catedral de La Seu, observem dues pautes gnomòniques diferents:

La primera ens marca el disseny de la construcció de la planta a partir de les sortides i postes de Sol per les muntanyes que envolten el territori durant els solsticis i equinoccis anuals. La projecció d’uns gnòmons perfectament situats, ens marquen la forma en creu de la planta de la catedral. En incidir el Sol en aquests indicadors, veiem com la projecció de l’ombra  que produeixen els gnòmons que estan situats en cantonades de torres i d’altres punts clau del temple actual, es dirigeixen en direcció a portes de la façana principal i laterals, cantonades, columnes del claustre, torres de la façana oest i absis.

La següent pauta es basa en el disseny interior de la nau durant el migdia solar, el qual es produeix cada dia quan el Sol està al sud perfecte, en la seva màxima alçada del seu recorregut diari.

Podem assenyalar com, fa ara 900 anys, els mestres d´obres van calcular matemàticament  la simetria de la nau basant-se en l’entrada de llum pels òculs de la cara sud, visibles des del claustre, en el migdia solar dels solsticis i equinoccis.

Just al migdia solar del Solstici d’hivern, moment en el qual el recorregut del Sol es troba en la seva màxima alçada del seu trajecte diari, col·loquem un gnomon en un lloc ja calculat amb relació a les possibilitats que la tercera catedral i l’església de Sant Miquel permetien a l’ús. L’ombra que produiria el gnòmon, ens marca la línia nord-sud, i assenyala perfectament el migdia solar a 24 graus d’alçada, el dia del Solstici d’hivern.

Efecte del migdia solar del Solstici d’hivern

En el Solstici d’hivern, els raigs de Sol que entren pels quatre òculs de la cara Sud, incideixen en tres dels arcs de la cara nord de la nau central i en un quart arc, més alt, en el qual la projecció del raig solar que entra pel seu òcul corresponent passa per sota del mateix i incideix en la paret de la nau lateral marcant així l’alçada dels pilars.

Imatge quart arc

Continuem imaginant que la catedral està sent dissenyada. Si el Sol pogués entrar per aquests òculs durant els equinoccis de primavera i tardor, observaríem que el raig de llum incidiria en la part central de la nau lateral nord i en el Solstici d’estiu, en el centre de la nau central. Després per simetria obtindríem la nau lateral sud.

Simulació entrada raigs de Sol en el migdia solar de solsticis i equinoccis

Solstici d’estiu: La Mare

Hem de puntualitzar que durant el Solstici d’estiu, moment en el qual el Sol es troba en la seva màxima alçada amb relació al seu recorregut anual per la volta celeste, es produeix un efecte simbòlic d’entrada de llum, confirmant així els càlculs realitzats en el treball de camp, de l’obtenció de la figura femenina a partir de l’entrada dels raigs de Sol pel rosetó de la cara est al matí, i per la finestra superior de la façana principal orientació oest, a la tarda, ambdós raigs en l’eix de simetria de la catedral i incidint en un mateix punt: el ventre de la figura de la dona.

Les tècniques practicades per les cultures d’Orient i utilitzades en el treball d’investigació, fan possible la igualtat entre el macrocosmos i el microcosmos d’acord amb les Arts lliberals exactes que dissenyen la catedral. Seguint aquest principi, es van realitzar els càlculs d’aquesta simbologia velada, només visible a la matemàtica, i trobada a l’interior de la nau, on els canons de la figura humana femenina encaixen millor que els de la figura humana masculina, seguint el cànon grec de la proporció. Una figura que en cap moment substitueix o posa en dubte la tradició que relaciona la planta de creu llatina d’una església romànica amb el cos de Crist. Una figura, la de la dona, representació de la Mare primigènia que es converteix en símbol de protecció i veneració dins del temple cristià. Un temple, dedicat a Santa Maria d’Urgell.

Hemos de imaginar la catedral antes de su construcción.

La gnomónica, la ciencia que estudia el movimiento aparente del Sol en la bóveda celeste para el cálculo del tiempo, fue también la diseñadora de nuestra Catedral.

La gnomónica, a partir de unos indicadores o gnomones, nos marca el tiempo y sobretodo, la dirección norte-sur, diariamente.

En el diseño de la cuarta catedral de La Seu, observamos dos pautas gnomónicas diferentes:

La primera, nos marca el diseño de la construcción de la planta a partir de las salidas y puestas de Sol por las montañas que rodean el territorio durante los solsticios y equinoccios anuales. La proyección de unos gnomones perfectamente situados, nos marcan la forma en cruz de la planta de la catedral. Al incidir el sol en estos indicadores, vemos como la proyección de la sombra que producen los gnomones que están situados en las esquinas de torres y otros puntos clave del templo actual, se dirigen en dirección a puertas de la fachada principal y laterales, esquinas, columnas del claustro, torres de la fachada oeste y ábside.

La siguiente pauta se basa en el diseño interior de la nave durante el mediodía solar, que se produce cada día cuando el Sol está en el sur perfecto, en la máxima altura de su recorrido diario.

Podemos señalar como, hace ahora 900 años, los maestros de obras calcularon matemáticamente la simetría de la nave en base a la entrada de luz por los óculos de la cara sur, visibles desde el claustro, en el mediodía solar de los solsticios y equinoccios.

Justo en el mediodía solar del Solsticio de invierno, momento en el que el recorrido del Sol se halla en su máxima altura de su trayecto diario, colocamos un gnomon en un lugar ya calculado en relación a las posibilidades que la tercera catedral y la iglesia de Sant Miquel permitían al uso. La sombra que produciría el gnomon, nos marca la línea norte-sur, e indica perfectamente el mediodía solar a 24 grados de altura, el día del Solsticio de invierno.

En el Solsticio de invierno, los rayos de Sol que entran por los cuatro óculos de la cara Sur, inciden en tres de los arcos de la cara norte de la nave central y en un cuarto arco, más alto, en el que la proyección del rayo solar que entra por su óculo correspondiente pasa por debajo del mismo e incide en la pared de la nave lateral marcando así la altura de los pilares.

Seguimos imaginando que la catedral está siendo diseñada. Si el Sol pudiera entrar por estos óculos durante los equinoccios de primavera y otoño, observaríamos que el rayo de luz incidiría en la parte central de la nave lateral norte y en el solsticio de verano, en el centro de la nave central. Después por simetría obtendríamos la nave lateral sur.

Solsticio de verano: La Madre

Hemos de puntualizar que durante el Solsticio de verano, el momento en el que el Sol se halla en su máxima altura en relación a su recorrido anual por la bóveda celeste, se produce un efecto simbólico de entrada de luz por la mañana, confirmándose así los cálculos realizados en el trabajo de campo, de la obtención de la figura femenina a partir de la entrada de los rayos de Sol por el rosetón de la cara este por la mañana, y por la ventana superior de la fachada principal orientación oeste, por la tarde, ambos rayos en el eje de simetría de la catedral e incidiendo en un mismo punto: el vientre de la figura de la mujer.

Las técnicas practicadas por las culturas de Oriente y utilizadas en el trabajo de investigación, hacen posible la igualdad entre el macrocosmos y el microcosmos en base a las artes liberales exactas que diseñan la catedral. Siguiendo este principio, se realizaron los cálculos de esta simbología velada, solo visible a la matemática y hallada en el interior de la nave, donde los cánones de la figura humana femenina encajan mejor que los de la figura humana masculina, siguiendo el canon griego de la proporción. Una figura que en ningún momento reemplaza o pone en entredicho la tradición que relaciona la planta de cruz latina de una iglesia románica con el cuerpo de Cristo. Una figura, la de la mujer, representación de la Madre primigenia que se convierte en símbolo de protección y veneración dentro del templo cristiano. Un templo, dedicado a Santa Maria d’Urgell.